TLF Partners B.V., gevestigd aan de Duivendrechtsekade 77, 1096 AH Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

TLF Partners B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

TLF Partners B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn en voor het verrichten van onze diensten.

TLF Partners B.V. beschermt de persoonsgegevens die wij ontvangen, versturen of delen met derden.

TLF Partners B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor de persoonsgegevens die benodigd zijn voor belastingaangiften en 3 jaren voor overige gegevens.

TLF Partners B.V. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden voor zover dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren en te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TLF Partners B.V. Voorts heeft u recht op overdracht van uw persoonsgegevens. U kunt hiertoe contact met ons opnemen via info@tlfpartners.com  dan wel met uw contactpersoon.

Via deze website kunnen e-mailberichten worden verstuurd. In de berichten die op deze manier worden verzonden staan uw naam en e-mailadres vermeld, evenals eventuele aanvullende informatie die u in het bericht opneemt. Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat TLF Partners B.V. voormelde  gegevens verwerkt om contact met u op te nemen ter beantwoording van uw e-mail.

TLF Partners B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TLF Partners B.V.) tussen zit.

TLF Partners B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

TLF Partners B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

TLF Partners B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@tlfpartners.com